Regulamin sprzedaży biletów na Ecenter Copernicup!

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów na imprezę Ecenter Copernicup 2018 w dniach 3 i 4 lutego 2018 roku, zwanego dalej Imprezą.

Sprzedaż biletów na Imprezę jest prowadzona przez:

Ecenter S.A

adres siedziby: ul. Goździkowa 2, 87-100 Toruń

NIP: 9562285604

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Bilety sprzedawane są wyłącznie podczas przedsprzedaży internetowej w systemie firmy Ecenter S.A, zamieszczonego na stronie www.copernicup.pl, bądź w sprzedaży podczas imprezy.

Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia.

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

2.1. Zakup biletów (karnetów) w serwisie internetowym

Klient zobowiązany jest do podania wszystkich danych, które wymaga organizator.

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 25zł brutto, za Karnet dwudniowy.

Karnet uprawnia do poruszania się po Strefie Targowej, oraz Turniejowej.

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 15zł brutto, za bilet jednodniowy.

Bilet jednodniowy uprawnia do poruszania się po Strefie Targowej, oraz Turniejowej.

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 250zł brutto, za bilet VIP.

Bilet VIP uprawnia do poruszania się po Strefie Targowej, Turniejowej oraz strefie VIP.

2.2. Zakup biletu jednodniowego podczas trwania imprezy

Organizator nie gwarantuje dostępności biletów jednodniowych podczas trwania imprezy.

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 15zł brutto, za bilet jednodniowy.

Bilet uprawnia do poruszania się po Strefie Targowej, oraz Turniejowej.

3.1. Zasady ogólne

Bilet/karnet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Imprezie. Zakup biletu/karnetu oznacza akceptację regulaminu dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet/karnet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet/karnet jest imienny. Bilet/karnet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu/karnetu. Bilet/karnet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność.

Klient powinien przechowywać Bilety/karnety w bezpiecznym miejscu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Bilety/Karnety.

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie do Organizatora, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.

Zniszczenie Biletu/karnetu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.

Bilet/karnet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę.

Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania Biletów na poszczególne wydarzenia.

Nie można łączyć Biletu z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, o ile nie zostanie wyrażona przez nas lub Organizatora formalna pisemna zgoda.

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia.

3.2. Bilety dla osób niepełnosprawnych

W ofercie Organizatora znajdują się również bilety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznacza Organizator. Takie bilety można kupić kontaktując się z nami pod adresem kontakt@copernicup.pl

DOSTAWA I ODBIÓR BILETÓW

4.1.Zasady ogólne

Organizator dostarcza Karnet w formie elektronicznej. Bilet Klient otrzymuje na miejscu

WSTĘP I UCZESTNICTWO

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów są także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia).

Przed dokonaniem zakupu Biletów/karnetów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI.

9.1. Brak prawa odstąpienia od umowy

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu środków za zakupiony Bilet/Karnet.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu/karnetu w systemie dystrybucji biletów/ karnetów mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@copernicup.pl

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Ecenter S.A następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta.

Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku.